xargs

xargs komutu ile bir komuttan gelen standart çıktıyı başka bir komuta argüman olarak yönlendirebilirsiniz.

Örneğin bir dizindeki (ve alt dizinlerindeki) Python dosyalarının kaçar satırdan oluştuğunu görmek istersek

eaydin@dixon ~/devel/gkmv1 $ find . -name "*.py" | xargs wc -l
  697 ./cardread.py
  83 ./checkcronjobs.py
  637 ./GKM/commands.py
  91 ./GKM/communication.py
  47 ./GKM/crc8dallas.py
  33 ./GKM/database.py
  165 ./GKM/ethernet.py
  47 ./GKM/log.py
  62 ./GKM/messaging.py
  43 ./GKM/queue.py
  61 ./GKM/readconfig.py
  86 ./GKM/serialupdate.py
  132 ./GKM/wiegand.py
   0 ./GKM/__init__.py
  152 ./listener.py
  23 ./resetfoodgkm.py
  53 ./tools/gkm-watchdog.py
  867 ./tools/kontrol.py
 3279 total

Gördüğünüz gibi burada sondaki satır total değerini veriyor, Bu aslında wc programının bir özelliği, en sonda kendisine argüman olarak verilen bütün dosyaların satır sayılarının toplamını da verir. Örneğin şöyle bir kullanım yapsaydık da çalışacaktı, ama alt dizinleri aramayacaktı.

 eaydin@dixon ~/devel/gkmv1 $ wc -l *.py
 697 cardread.py
  83 checkcronjobs.py
 152 listener.py
  23 resetfoodgkm.py
 955 total

İçindeki boşluk karakteri geçen dosya isimlerinin kullanılabilmesi için find programı -print0 argümanı ile çalıştırılmalı ve xargs programı ile -0 argümanı kullanılmalıdır.

 find . -name "*.py" -print0 | xargs -0 wc -l

Argümanların Farklı Yere Yerleştirilmesi

Farkındaysanız xargs'ın yaptığı, standart girdiden gelenleri ilgili komutun sonuna yerleştirmek oldu. Ancak bazı durumlarda gelenleri sona değil, başka bir yere yerleştirmek isteyebiliriz. Aşağıdaki örnek açıklayıcı olacaktır.

[root@test etc]# find /etc -maxdepth 1 -name "*.conf" -print0 | xargs -0 \
-I % echo Bulunan % dosyası
Bulunan /etc/libuser.conf dosyası
Bulunan /etc/host.conf dosyası
Bulunan /etc/yum.conf dosyası
Bulunan /etc/sudo.conf dosyası
Bulunan /etc/dracut.conf dosyası
Bulunan /etc/nsswitch.conf dosyası
Bulunan /etc/sudo-ldap.conf dosyası
Bulunan /etc/krb5.conf dosyası
Bulunan /etc/logrotate.conf dosyası
Bulunan /etc/cgrules.conf dosyası
Bulunan /etc/libaudit.conf dosyası
Bulunan /etc/resolv.conf dosyası
Bulunan /etc/ntp.conf dosyası
Bulunan /etc/mdadm.conf dosyası
Bulunan /etc/cgconfig.conf dosyası
Bulunan /etc/mke2fs.conf dosyası
Bulunan /etc/ld.so.conf dosyası
Bulunan /etc/rsyslog.conf dosyası
Bulunan /etc/gai.conf dosyası
Bulunan /etc/cgsnapshot_blacklist.conf dosyası
Bulunan /etc/sysctl.conf dosyası
Bulunan /etc/sestatus.conf dosyası
Bulunan /etc/grub.conf dosyası

Yukarıda -I argümanından sonra % kullandığımız için, komut içerisinde % görünen yere standart girdiden gelen konulacaktı. Örneğin % yerine gelen yazabilirdik.

[root@test etc]# find /etc -maxdepth 1 -name "*.conf" -print0 | xargs -0 \
-I gelen echo Bulunan gelen dosyası

Argümanları Gruplandırmak

Bazı programlar bütün argümanları aldığında işe yaramazlar çünkü sınırlı sayıda argüman ile çalışırlar. Örneğin diff programı sadece iki dosya ismini argüman olarak alır ve bunları karşılaştırır. Öyleyse onlarca dosyayı diff ile kullanmak için, xargs'e argümanları gruplandırmasını söylememiz gerekir.

eaydin@dixon ~/calisma $ ls *.txt
test2.txt test3.txt test4.txt test.txt
eaydin@dixon ~/calisma $ diff *.txt
diff: extra operand 'test4.txt'
diff: Try 'diff --help' for more information.
eaydin@dixon ~/calisma $ ls *.txt | xargs -L 2 diff
2a3,4
> ucuncu satir
> dorduncu satir
4,5d3
< dorduncu satir
< besinci satir

Yukarıdaki işlemin yaptığı, gelen ls çıktısını 2'li gruplar halinde diff programına sunmak olduk. Böylece diff önce test2.txt ve test3.txt dosyalarını karşılaştırıyor, ardından test4.txt ve test.txt dosyalarını karşılaştırıyor.

Benzer şekilde sadece çıktıyı gruplandırmak isteseydik, -n argümanını kullanabilirdik.

eaydin@dixon ~/calisma $ echo {0..9} | xargs -n 3
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9

Maksimum Argüman Sayısı

Kabuk ortamınızda kullanabileceğiniz maksimum argüman sayısı sisteminize göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki komutu yazarak öğrenebilirsiniz.

eaydin@dixon ~/calisma $ getconf ARG_MAX
2097152

Öte yandan xargs kendi limitlerine sahiptir. Bu limit normalde 4096 olarak belirlenmiştir ancak parametre kullanımıyla aşılabilir. -s parametersiyle bu limiti dilediğiniz sayıya (sistem limitleriniz dahilinde olmak şartıyla) çekebilirsiniz. Böylece, örneğin çok sayıda dosyanın bulunduğu dizinleri tararken limitlere takılmazsınız.

find / -path "/mnt/backup" -prune -o -iname "*.jpg" -o \
-iname "*.jpeg" -print0 | xargs -0 -s 2000000 -I % cp % /mnt/backup

Yukarıdaki komut, /mnt/backup dizini hariç bütün dizinlerde jpg ve jpeg uzantılı (büyük/küçük harf duyarsız) dosyaları /mnt/backup dizinine kopyalar.

Last updated